TEMİZ, HUZURLU ve GÜVENLİ BİR ORTAM ARIYORSANIZ
BİZ BURADAYIZ

13/06/2017

BAŞAKŞEHİR 5. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

 GENEL HÜKÜMLER VE TANIMLAR

 Madde 1– İstanbul ili, Başakşehir İlçesi’nde, Başak Mahallesi’nde bulunan 1280 Ada 1 Parselde kayıtlı Aşiyan Sitesi, 1281 Ada 1 Parselde kayıtlı Hisar Sitesi, 1282 ada 2 Parselde kayıtlı Salacak Sitesi, 1283 Ada 1 Parselde kayıtlı Yeniköy Sitesi, 1284 Ada 1 Parselde kayıtlı Ortaköy Sitesi, 1290 Ada 1 Parselde kayıtlı Kavacık Sitesi, 1292 Ada 1 Parselde kayıtlı Kanlıca Sitesi, 1295 Ada 2 Parselde kayıtlı Kalamış Sitesi, 1298 Ada 1 Parselde kayıtlı İstinye Sitesi, 1293 ve 1294 Ada 1 Parselde kayıtlı Tarabya Sitesi, 1289 Ada 2 Parselde kayıtlı Emirgan Sitesi, 1296 Ada 1 Parselde kayıtlı Beykoz Sitesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümü kapsayan toplam 4952 konut (bağımsız bölümler), 152 blok ve 12 site, (  Kat Mülkiyeti  Kanunu’nun (KMK) ve ilgili öteki yasaların emredici hükümleri saklı kalmak koşuluyla, bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

 Madde 2– Bu Yönetim Planı’nda hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile Türk Medeni Kanunu’nun ve ilgili öteki kanunların hükümleri uygulanır.

 Madde 3– Başakşehir 5. Etap, toplam 13 ada, bu adalarda bulunan toplam 12 site, bütün sitelerde toplam 152 blok, ve tüm bloklarda toplam 4.952 bağımsız bölüm, sığınak, ortak alan ve sair yapılardan oluşmaktadır.

 Madde 4. Yönetim Planı, ana taşınmazın bütün bağımsız bölüm maliklerini ve onların mirasçılarıyla bağımsız bölümleri sonradan satış veya herhangi bir suretle iktisap edecek olan üçüncü şahıslar ile bağımsız bölümlerde herhangi bir sebebe dayanarak oturan ve faydalananları, yöneticileri ve denetçileri bağlar.

 Madde 5. Yönetim Planı, kat maliklerinin beşte dördünü temsil eden blok yöneticilerinin imzası ile değiştirilebilir.

  

TANIMLAR

 Bağımsız Bölümler:

Madde 6- Ana gayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir. Ana gayrimenkulün bütün daireleri konut (mesken) olarak bizzat oturmak veya kiraya verilmek suretiyle kullanılacaktır. Kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm maliklerinin yazılı izni olmadıkça, daireleri konuttan başka bir maksatla kullanamayacakları gibi, kiraya da veremezler.

 Ortak yerler:

Madde 7- Bağımsız bölümlere bağlanan eklentiler dışında kalan ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda sayılan yerler ile ortaklaşa kullanma, koruma veya yararlanma için gerekli olan diğer şeyler, su depoları, Blok görevli daireleri, sığınaklar, jeneratörler, otoparklar, bahçeler, kat maliklerinin ortak yerleri sayılır. Tüm bu ortak yerlerin bakım, korunma ve işletilmesinde Toplu Yapı Yönetim Kurulu (TYYK) tek yetkili kuruldur.

 Vaziyet plân ve projeleri

Madde 8-  Toplu yapılarda; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar plânı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış belgeye “vaziyet plânı ve projesi” denir.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI

 1- BLOK KAT MALİKLERİ KURULU

 Madde 9- Toplu yapı kapsamında bulunan parsel ve parsellerdeki birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

 Blok Kat Malikleri Kurulu’nun Meydana Gelişi:

Madde 10-  Blok Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun, ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.

 Görev ve Yetkileri:

Madde 11- Başakşehir 5. Etap’ta yer alan her bir blok, Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim tarzı, kanunlardaki emredici hükümler saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Toplu yapıdaki bağımsız bölüm sayısının çokluğundan kaynaklı toplantı yapmasının zorluğu nedeniyle, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planından kaynaklı bütün hak ve yetkilerini, her bir bloktan seçilen Blok Yöneticisi eliyle kullanır.

 Toplantı Zamanı, Çağrı Usulü ve Karar yeter Sayısı:

Madde 12- Her bir sitede yer alan Blok Kat Malikleri Kurulu,  her iki yılda bir Aralık ayının ilk haftasında, iki yıl görev yapacak olan Blok Yöneticisini sayı ve arsa payı çokluğu ile Blok Denetçisini ise oy çokluğu ile seçmek üzere toplanır.

Blok Kat Malikleri Kurulu, yönetici tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir. Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin görüşülmesi, ancak katılanların çoğunluk kararı ile olabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanmaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. Yönetici, Blok Kat Malikleri Kurulu’nu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetici, kat maliklerinin üçte birinin yazılı istemi halinde, kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Olağanüstü toplantılarda sadece gündemdeki konular görüşülür ve gündeme ilave yapılamaz. Ayrıca her iki yılda bir toplanan Blok Kat Malikleri Kurulu, Denetçinin her bir yıla ilişkin hazırlamış olduğu raporu görüşüp karara bağlar. Kurulun Blok Yöneticisinin seçimi dışındaki alacağı kararlarla ilgili nisap; ilk toplantıda salt çoğunluk, sağlanamaz ise ikinci toplantıda katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

 Toplantının Şekli:

Madde 13- Toplantı Blok Yöneticisinin nezaretinde Blok sığınağında ya da Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği başka bir yerde yapılır.

 Oy Hakkı:

Madde 14-  Her bağımsız bölüm malikinin bir oy hakkı vardır. Bir kişi, birden çok bağımsız bölümün maliki ise; sahip olacağı oy sayısı, tüm oyların üçte birinden fazla olamaz.

Kararların Bağlayıcılığı:

Madde 15- Blok Kat Malikleri Kurulu Kararları, toplantıya ve kararlara katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Hâkim’inin müdahalesini isteme hakkı saklıdır.

 Kararların yazılması ve İmzalanması:

Madde 16-  Blok Kat Malikleri Kurulu’nun kararları, Yönetici tarafından noter onaylı bir karar defterine elle yazılır veya yazıcı ile bir kâğıda yazılıp yapıştırılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler,  aykırılığın sebebini belirterek elle karar defterine yazabilecekleri gibi, imzalı olarak verecekleri yazı deftere eklenir.

Blok Yöneticisi Seçimi:

Madde17- 
a) 
Blok Kat Malikleri Kurulu, Aralık ayında yapacağı toplantıda genel kurula katılan kat malikleri ve kat maliklerinin vekili olarak katılanlar arasından birini, iki yıl için “Blok Yöneticisi” seçer. Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devam eder;
b) 
Yönetici, kat maliklerinin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Eski Yönetici tekrar seçilebilir;

 1. c)Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok Yöneticisi’nde, ikincisi Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nda saklanır. Bu tutanaklar, “Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri” ne yazılır ya da yazıcı ile bir kâğıda yazılıp yapıştırılır, imzalanır;
 2. d) Yöneticinin seçiminde her iki turda da yasal çoğunluk sağlanamazsa, Yönetici Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir;

 2- TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Oluşumu Yetki ve Sorumluluğu

Madde 18- Toplu Yapı Temsilciler Kurulu KMK’nun  69. maddesine göre oluşturulmuştur.

a)Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Blok Kat Malikleri Kurulları’nca seçilen Blok Yöneticileri’nden oluşur. Bu kapsamda, 152 Blok temsilcisinden oluşur. Blok Kat Malikleri Kurulları genel kurullarını yaptıktan sonra, takip eden gün içerisinde genel kurul tutanaklarını, seçilen yöneticilerin kimlik ve adres bilgilerini Toplu Yapı Yönetim Kuruluna tutanakla teslim ederler.

 1. b)Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı “Toplu Yapı Yönetimi Bütçesi”ni görüşüp karara bağlar;
 2. c)Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Aralık ayı içerisinde toplanarak, yapacağı olağan veya olağanüstü toplantılarında Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun bütün hesap ve işlemlerini, Toplu Yapı Deneticileri’nin raporlarını da dikkate alarak, inceleyip değerlendirip karara bağlar.

 TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

 Toplu Yapı Yönetim Kurulu Seçimi 

Madde 19- Toplu Yapı Yönetim Kurulu, 2 (iki) yıl için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından 11 asil, 5 yedek üye olarak, her iki yılda bir en geç Aralık ayı sonuna kadar Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun salt çoğunluğu ile seçilir. Seçimler “Blok Liste” usulünce yapılır. Başkan adayının salt çoğunluk kadar oy alması listedeki üyelerin tamamının seçilmesi için yeterlidir. Seçilen Yönetim Kurulu’nun görevi yenisi seçilene kadar devam eder. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili, iki başkan yardımcısı ve bir de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

 Madde 20-  Yönetim Kurulu, salt çoğunluk ile (en az altı kişi) toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar verir (en az altı kişi). Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noterce onanmış olup “Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri”ne elle yazılır, ya da yazıcı ile yazılarak yapıştırılır ve Toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar da bunu belirterek imzalamak zorundadır. Bu defter, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı’nın kişisel sorumluluğu alında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir/teslim edilir, durum kurulun bilgisine sunulur.

 Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Madde 21- Toplu Yapı Yönetim Kurulu; 5. Etap Toplu Yapıya ilişkin vaziyet planındaki tüm ortak alan, yer ve tesislerin bakım, onarım, koruma ve işletilmesinin tümünde görevli, yetkili ve sorumludur.

 Toplu Yapı Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri:

Madde 22-

a)Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı’nın, tüm Toplu Yapıda uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır;

 1. b)Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nda alınan kararları yerine getirir;
  c)Gerektiğinde blok işletme projelerinin (bütçeleri) hazırlamalarına, Blok Kat Malikleri Kurulları’nın toplanmasına, genel kurulların düzenli olarak yapmalarına yardımcı olur;
  d)Göreve başladığından itibaren, bir işletme projesi yoksa 15 gün içerisinde yeni bir işletme projesi hazırlar. Varsa, onu uygulamayı sürdürür. İşletme projesi (bütçe) hazırlanırken, önce, bir yıllık giderlerin çeşidi ve tutarı tahmin edilir. Böylece belirlenecek yıllık gider, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca toplu yapı alanında bulunan bağımsız bölüm sahiplerine (kat maliklerine) aidat (ortak gider payı) olarak dağıtılır;
 2. e)İşletme Projesi (bütçe), Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine  imza karşılığı duyurulup, Kurulun bunu görüşmek üzere toplanması sağlanır.
 3. f)Toplu Yapı Temsilciler Kurulu işletme projesini kesinleştirir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları İcra İflas Kanununun 68. maddesi 1. fıkrasında yazılı belgelerden sayılır;
 4. g) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, ortak gider payını (aidatını) ve gecikme tazminatını, Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayanarak, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamlı olarak yararlanandan da isteyebilir.
 5. h) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her türlü gelir-gider takibinin, bunların belgelenmesinin, muhasebesinin tutulmasının, banka hesabının, nakit, çek ve ödeme talimatının kullanılmasını vb. hizmetleri yürütmekle sorumludur;
  i)Blok Yönetimlerinin her türlü bürokratik hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeler yapar, bu amaçla personel çalıştırır ya da hizmet satın alır.  Blok yöneticilerinin, bu tür hizmetlerden yararlanması, kesinlikle, Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve O’nun yönergelerine uygun olarak sağlanır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde, Blok Yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini dinler, çözümler üretip uygular.
  j)Başakşehir 5. Etap Toplu Yapı Yönetim Kurulu,  üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu temsil eder. Bu sıfatla gerektiğinde davalar açar, açılacak davalarda taraf olur. Bu davaların gerektirdiği avukatlık ücreti ile her türlü yargılama giderleri, ortak giderlerden karşılanır;
  k)Ortak kullanım yapı ve alanlarının işletilmesinde, hukuksal ilişkilerin verdiği oranda ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun aldığı kararları da göz önünde bulundurarak düzenleme ve sözleşmeler yapar;
  l) Seçim dönemlerinde, bloklarda yapılacak seçimler için takvim yapar, eşgüdüm amacıyla tutanak ve vekâlet belgesi gibi kırtasiyelerini tek biçimde belirler, dağıtır;
  m)  Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun kararlarına uymayan, uymakta geciken, aykırı karar alan veya eylemde bulunan blok yönetimlerini değerlendirmeleri için o bloğun kat malikleri kurulunu toplar. Toplama nedenine göre düzenlenecek gündemin sonunda, kat malikleri kurulunda, Yönetici hakkında göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin karar alınmasını ister;
 6. n) Toplu yapı alanında bulunan ortak kullanım yapı ve alanlarda (yollar, kaldırımlar, otoparklar, açık alanlar, sosyokültürel tesisler vb.) İmar Kanununa, imar planına ve yapı projelerine uygunsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine, giderilmesine ilişkin kararlar alır;

Ücreti
Madde 23- 
 Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin alacakları ücret, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca kararlaştırılır, karşılığı o yıla ilişkin bütçe de gösterilir.

 TOPLU YAPI DENETİM KURULU

 Toplu Yapı Denetim Kurulu Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlukları

Madde 24-  Toplu Yapı Denetim Kurulu, 2 yıl için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından her iki yılda bir en geç Aralık ayı sonuna kadar 3 asil 3 yedek olarak seçilir. Seçimler “Blok Liste” usulünce yapılır. Başkan adayının salt çoğunluk kadar oy alması listedeki üyelerin tamamının seçilmesi için yeterlidir. Denetim Kurulu, yılda bir rapor hazırlar. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun sorumlu tutulması ve aklanmaması önerisini de içerecek biçimde rapor hazırlaması durumunda, bu rapor, öncelikle 15 gün öncesinden Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.  Yönetim Kurulu’nun 15 gün içerisinde herhangi bir düzeltici işlem yapmaz ise, söz konusu Rapor Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Üyelerine gönderilir. Gerekli düzeltmeler yapılmışsa rapor tashih edilmiş haliyle Temsilciler Kurluna sunulur.  Denetim Kurulu, bütün kararları ile rapor özetlerini, noterce onaylanmış “Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defteri”ne yazar. Bu defter, eski ve yeni kurullar arasında tutanakla devir/teslim edilir. Toplu Yapı Denetim Kurulu üyeleri, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Toplantıları’na katılabilir.

 Kararların Bağlayıcılığı:

Madde 25- Tüm kat malikleriyle, onların varisleri veya bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler  veya o bölümde kiracı yahut başka sebeple oturanlar veya faydalananlar Blok Genel Kurulu, Blok Yöneticileri, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun almış olduğu kararlara uymakla yükümlüdürler.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 26- Kat malikleri  Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı’ndaki hükümler saklı kalmak şartıyla, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

Madde 27-  Bu Yönetim Planı’nda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda, Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çevre Kanunu gibi diğer ilgili kanunlarda öngörülen yasak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

Ana yapının Korunması:

Madde 28- Kat malikleri, ana yapının güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

 İzin ile Yapılabilecek İşler:

Madde 29- Kat maliklerinden herhangi biri, tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça; ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Yapması halinde; Temsilciler Kurulunca belirlenen meblağ kadar cezai müeyyide uygulanır. (İşbu planın tescili ile birlikte her bir bağımsız bölüm maliki veya kiracı, bu cezai müeyyideye itiraz hakkından gayrikabili rücû olarak feragat etmiş olur.) Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızalarıyla, ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

 ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 Madde 30- Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu bloktaki ortak yerlerden ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler. Kat maliklerinin ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir. Kat malikleri ortak yer ve tesislerinden (otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk bahçelerinden ) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinden yararlanırlar. Kat Malikleri, blok yapıda veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.

 

Madde 31- Bu Yönetim Planı’na ve KMK’nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 

ORTAK GİDERLERE KATILMA
Genel Olarak Ortak Gider

Madde 32- Toplu Yapı Alanı sınırları içindeki bağımsız bölümleri sahipleri (kat malikleri) her ay düzenli olarak ortak giderlere katılım payı (aidat) ödemek zorundadırlar

 

Blok Ortak Giderlerine Katılma

Madde 33- Kat Malikleri bulundukları blok yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve/veya “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında   ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabıyla gecikme cezası ödemek zorundadır.
Madde 34- Kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta, olan kişi (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile bir zarara sebep olmuşsa yapılan ödeme zarara sebep olandan veya kat malikinden alınır.

 

Madde 35- Kat Maliklerinden biri Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.

 Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılma
Madde 36- Yönetim Planına ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına göre belirlenmiş toplu yapı ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler (sulama, elektrik, temizlik, bakım onarım, muhasebe, güvenlik, vb.) toplu yapıdaki bütün kat malikleri tarafından karşılanır. Kat malikleri ortak giderlere ve ortak giderler için toplanacak avanslara, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak katılırlar. Buna göre;
a) Kat malikleri, tüm çalışanların aylık ücret, sigorta pirimi, vergi vs. giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılırlar;
b) Kat malikleri, sitenin ortak alanlarının her türlü tesisatının, altyapısının koruma onarım, bakım ve yenileme, çevre bakımı, ağaçlandırma, çiçeklendirme giderlerine arsa payı oranında katılırlar;
c) Toplu Yapı ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı veya misafiri) zarar verirse, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte müteselsilen sorumludur. Verilen zarar, gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

Madde 37- Toplu Yapı kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının satılması halinde, öteki kat malikleri öncelikle satın alma (kanuni şufa) hakkına sahip değildir.

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 Personel Ücretleri:

Madde 38- Ana gayrimenkul de Yönetim Kurulunca atanacak Blok görevlisi ve diğer personelin ücretleri ve çalışmalarıyla ilgili konular Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, bu karara dayanarak personelle yapılacak sözleşmeleri düzenler, çalışmalarını beğenmediği personelin işine son verir.

 

Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler:

Madde 39- Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 Geçici Madde 1. Mevcut seçilmiş Blok Yöneticileri, 2016 yılı Aralık ayında yapılacak Blok Kat Malikleri Kurulu Olağan Toplantısı’na kadar görevine devam eder.

 Geçici Madde 2-  Toplu Yapı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ilişkin seçim; işbu Toplu Yapı Yönetim Planının üç ay içinde tapu tescili yapılması halinde 2015 yılı Aralık ayında yapılır. Seçilecek üyeler bu seçime münhasıran 2016 Aralık Ayı sonuna kadar görev yapar.

 SON HÜKÜMLER

 Madde 40 – Bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile diğer kanunların emredici ve tamamlayıcı nitelikteki hükümleri uygulanır.

 Madde 41- Bu madde ile beraber 41 maddeden ibaret bu yönetim Planı 26. 06. 2015 tarihinde düzenlenmiştir.